HOTĂRÂRE Nr. 202-2020 - Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia pentru anul 2020 Featured

HOTĂRÂRE Nr. 202/2020 din 18 martie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20 martie 2020 Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol." 2. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;". 3. La articolul 3, litera e) se abrogă. 4. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: "c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii prevăzute în anexa nr. 1;". 5. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: "e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii." 6. La articolul 6, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în

Media

Read 406 times
Last modified on 24 September 2020

Contact

Adresa: Str. Armand Calinescu Nr.44 Pitesti Arges.

Tel: 0348.405.032

Fax: 0348.405.033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harta

Galerie foto