forkredit.com | www.sadowod.com | ĐÓÝŕ˛-¤ň˛ň­ßˇ­Ń | finntalk.com

Rof

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ┼×I FUNC┼óIONARE A DIREC┼óIILOR PENTRU AGRICULTUR─é JUDE┼óENE ┼×I A MUNICIPIULUI BUCURE┼×TI

P A R T E A I

ORGANIZAREA DIREC┼óIILOR PENTRU AGRICULTUR─é JUDE┼óENE ┼×I A MUNICIPIULUI BUCURE┼×TI

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1. Direc┼úiile pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, cu personalitate juridic─â, prin care se asigur─â, la nivel jude┼úean, implementarea politicilor ┼či strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Art. 2. Organizarea ┼či func┼úionarea direc┼úiilor pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti sunt reglementate de prevederile Hot─âr├órii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale Hot─âr├órii Guvernului nr. 751/2010 privind m─âsurile de reorganizare a direc┼úiilor pentru agricultur─â ┼či dezvoltare rural─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti, ale Ordinului ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direc┼úiilor pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti, precum ┼či ale Legii administra┼úiei publice locale nr. 215/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Art. 3. Direc┼úia pentru agricultur─â este serviciu public deconcentrat, aflat ├«n subordinea Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale ┼či este condus de un director executiv.

Art. 4. Directorul executiv al direc┼úiei pentru agricultur─â este ordonator secundar de credite ┼či r─âspunde de realizarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli ┼či de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finan┼úele publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Art. 5. Direc┼úiile pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti, ├«ntocmesc anual propuneri privind bugetul de venituri ┼či cheltuieli, structurat conform clasifica┼úiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale.

CAPITOLUL II

Structura organizatoric─â

Art. 6. (1) Structura organizatoric─â cadru a direc┼úiilor pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti este cea aprobat─â prin Ordinul ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale nr. 560/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direc┼úiilor pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti.

(2) Conform ordinului menţionat la alin. (1), direcţia pentru agricultură are în structura sa trei compartimente subordonate directorului executiv.

(3) Compartimentele func┼úionale din structura direc┼úiei pentru agricultur─â sunt coordonate tehnic de direc┼úiile generale ┼či de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale.

(4) Rela┼úiile ierarhice ┼či coordonarea compartimentelor, precum ┼či, rela┼úiile func┼úionale ┼či de colaborare din cadrul direc┼úiei pentru agricultur─â se realizeaz─â potrivit structurii organizatorice aprobate.

Art. 7. ├Än subordinea direc┼úiei pentru agricultur─â func┼úioneaz─â oficiile de studii pedologice ┼či agrochimice - unit─â┼úi cu personalitate juridic─â, finan┼úate integral din venituri proprii, al c─âror buget se aprob─â de conduc─âtorul acestora, cu acordul directorului executiv al direc╚Ťiei pentru agricultur─â, ├«n calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

Art.8.(1) Conducerea Direcţiilor pentru agricultură se exercită de către directorul executiv.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.

(3) În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

Art. 9. Directorul executiv al direc┼úiei pentru agricultur─â ┼či dezvoltare rural─â are urm─âtoarele atribu┼úii principale:

a) asigur─â func┼úionalitatea institu┼úiei publice subordonate, prin preluarea ┼či transmiterea c─âtre acestea a deciziilor ministerului ┼či, prin urm─ârirea aplic─ârii operative ┼či cu maxim─â eficien┼ú─â a acestor decizii, ├«n domeniul de activitate;

b) aprob─â bugetele de venituri ┼či cheltuieli ale ordonatorului ter┼úiar din subordine, finan┼úat integral din venituri proprii;

c) aprob─â structura organizatoric─â ╚Öi statul de func╚Ťii ale Oficiului de Studii Pedologice ╚Öi Agrochimice;

d) numește, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice.

e) angajeaz─â ┼či utilizeaz─â creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

g) organizeaz─â ┼či asigur─â ┼úinerea la zi a contabilit─â┼úii ┼či prezentarea la termen a situa┼úiilor financiare asupra situa┼úiei patrimoniului aflat ├«n administrare ┼či a execu┼úiei bugetare;

h) organizeaz─â sistemul de monitorizare a programului de achizi┼úii publice ┼či a programului de lucr─âri de investi┼úii publice;

i) organizeaz─â ┼či asigur─â ┼úinerea la zi a eviden┼úei patrimoniului, conform prevederilor legale;

j) aprob─â programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urm─âre┼čte valorificarea actelor de control ├«ntocmite de revizorii contabili;

k) colaboreaz─â cu conduc─âtorii celorlalte direc┼úii, direc┼úii generale ┼či organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorit─â┼úile publice locale ┼či alte organisme interesate;

l) coordoneaz─â activitatea de punere ├«n aplicare a actelor normative care reglementeaz─â sprijinirea produc─âtorilor priva┼úi ├«n ├«nfiin┼úarea ┼či dezvoltarea exploata┼úiilor agricole performante ┼či ├«ncadrarea lor ├«n forme viabile de asociere ┼či cooperare pe baza liberului consim┼ú─âm├ónt;

m)asigur─â comunicarea c─âtre Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale a informa┼úiilor cu privire la eventualele fenomene naturale cu urm─âri negative asupra culturilor agricole ┼či efectivelor de animale;

n) coordoneaz─â ├«n mod direct activit─â┼úile urm─âtoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar ÔÇôcontabilitate, resurse umane, juridic, achizi╚Ťii publice, administrativ si relatii publice.

P A R T E A II

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

Art. 10. Direc┼úiile pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti sunt responsabile cu implementarea la nivel jude┼úean a strategiei ┼či a Programului de guvernare ├«n domeniile agriculturii ┼či produc┼úiei alimentare, ├«mbun─ât─â┼úirilor funciare, fond funciar si protectia mediului ╚Öi zootehnie.

Art.11 . (1) Compartimentul politici ╚Öi statistic─â agricol─â ├«ndepline╚Öte urm─âtoarele atribu╚Ťii:

a) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;

b) verific─â ┼či centralizeaz─â documenta┼úia depus─â de produc─âtorii agricoli privind suprafe┼úele afectate de calamit─â┼úi;

c) autorizeaz─â spa┼úiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizeaz─â modul de recep┼úionare, depozitare ┼či p─âstrare ├«n spa┼úii cu aceast─â destina┼úie a produc┼úiei;

d) organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

e) elibereaz─â autoriza┼úiile pentru cultivarea plantelor ce con┼úin substan╚Ťe stupefiante ╚Öi psihotrope, destinate utiliz─ârii ├«n industrie ┼či/sau alimenta┼úie;

f) aplic─â m─âsurile legislative necesare, inclusiv cele cuprinse ├«n cadrul Proiectului PHARE ÔÇťSprijin pentru crearea ┼či consolidarea Sistemului de Informa┼úii AgricoleÔÇŁ, ├«n vederea organiz─ârii, implement─ârii ┼či func┼úion─ârii sistemului informa┼úional de pia┼ú─â agricol─â, la nivel jude┼úean;

g) aplic─â m─âsurile necesare ├«ndeplinirii obliga┼úiilor privitoare la transferul de informa┼úii agricole c─âtre MADR, corespunz─âtor cu cerin┼úele Uniunii Europene ┼či ├«n conformitate cu prevederile din legisla┼úia na┼úional─â;

h) identific─â pe baza informa┼úiilor de pia┼ú─â, fenomene care distorsioneaz─â func┼úionarea pie┼úelor pe filiere de produs, raporteaz─â c─âtre MADR ┼či propune m─âsuri de reglementare a acestora;

i) promoveaz─â ┼či realizeaz─â colectarea, procesarea ┼či diseminarea datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar ├«n conformitate cu normele, tehnicile ┼či standardele statistice ├«n materie;

j) înregistrează contractele de cultura pentru tutun;

k) ├«nregistreaz─â declara┼úiile produc─âtorilor agricoli de plante medicinale ┼či aromatice, privind suprafa┼úa efectiv cultivat─â, pe specii, ┼či livr─ârile realizate.

l) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

m) culege, prelucreaz─â, centralizeaz─â ┼či transmite la MADR datele privind ÔÇťSuprafa┼úa productiv─â de prim─âvar─â la data de 15 iunie.....ÔÇŁ,, pe jude┼ú ┼či forme de proprietate (cercetarea statistic─â Agr.2a);

n) culege, prelucreaz─â, centralizeaz─â ┼či transmite la MADR datele privind ÔÇ×Suprafa┼úa recoltat─â ┼či produc┼úia ob┼úinut─â, aplicarea ├«ngr─â┼č─âmintelor, amendamentelor ┼či pesticidelor, plant─ârilor ┼či defri┼č─ârilor de vii ┼či pomi ├«n anul ...ÔÇŁ (cercetarea statistic─â Agr 2b);

o) ├«ntocme┼čte anual ├«n luna decembrie la termenul solicitat de MADR ÔÇ×Balan┼úa suprafe┼úelor arabile ┼či inventarierea culturilor ├«ns─âm├ón┼úate ├«n toamna anului...ÔÇŁ, pe total jude┼ú ┼či sectoare de proprietate ;

p) ├«ntocme┼čte situa┼úia privind starea de vegeta┼úie a culturilor, pe jude┼ú ┼či sectoare de activitate ÔÇô de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR ;

q) efectueaz─â estim─âri privind produc┼úia principalelor culturi agricole pe total jude┼ú ┼či sectoare de activitate, la solicitarea MADR ├«n conformitate cu cerin┼úele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene;

r) realizeaz─â operativa privind stadiul lucr─ârilor agricole, pe total jude┼ú ┼či pe sectoare de activitate;

s) colaboreaza cu: 4 reprezentanti ai asocia┼úiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teriotriale ┼či jude┼úene in vederea colect─ârii ┼či corel─ârii datelor statistice specifice colecate;

t) colectivele de specialitate din cadrul MADR ├«n vederea desfa┼čur─ârii activit─â┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â ┼či comunitar─â ├«n domeniu ┼či asigur─â confiden┼úialitatea datelor;

u) r─âspunde ┼či altor cerin┼úe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DJA sau MADR, privind informa┼úii operative ┼či/sau statistice.

v) asigura implementarea, monitorizarea ┼či controlul aplic─ârii ┼či respectarii reglementarilor comunitare ├«n sectorul vegetal ╚Öi zootehnic;

w) monitorizeaza modul de ├«ntocmire a fi┼čelor tehnologice pe culturi, la nivel de jude┼ú ┼či asigur─â prin speciali┼čtii proprii implementarea de tehnologii, soiuri ┼či hibrizi noi;

x) centralizeaz─â ╚Öi transmite la MADR, pana la 1 iunie, situa┼úia tractoarelor ┼či utilajelor agricole din anul anterior;

y) coordoneaz─â activitatea RICA la nivelul jude┼úului ┼či pune ├«n practic─â angajamentele asumate prin Documentul de pozi┼úie pentru capitolul 7 - Agricultur─â;

z) reprezint─â MADR ┼či Agen┼úia de Leg─âtur─â RICA pentru Rom├ónia la nivelul jude┼úului ┼či coordoneaz─â toate activit─â┼úile specifice din raza jude┼úului conform planului anual repartizat de MADR;

aa) colecteaz─â informa┼úii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza jude╚Ťului conform planului de selectie distribuit de c─âtre reprezentan╚Ťii MADR la instruirile anuale, utiliz├«nd aplica╚Ťia software RICA;

bb)asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;

cc) preg─âte┼čte exploata┼úiile agricole participante la re┼úeaua de informa┼úii contabile ├«n vederea complet─ârii formularelor fi┼čei exploata┼úiei conform reglement─ârilor C.E.;

dd)p─âstreaz─â modul de codificare a exploata┼úiilor agricole participante la RICA ┼či asigura continuitatea anchetei ;

ee)la solicitarea compartimentului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;

ff) verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

gg) asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA.

(2) Compartimentul politici și statistică agricolă colaboreaza cu:

hh)reprezentan╚Ťi ai asocia┼úiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale in vederea identificarii fermierilor participan┼úi la RICA;

ii) cu reprezentan╚Ťii compartimentului RICA-MADR ├«n vederea desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â ┼či comunitar─â ├«n domeniu ┼či asigur─â confiden┼úialitatea datelor;

jj) completează și transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului vitivinicol;

kk) verific─â ╚Öi controleaz─â ├«n vederea recunoa╚Öterii ca organiza╚Ťie de produc─âtori ├«n sectorul fructe legume conform Organiz─ârii Comune de Pia┼ú─â (├«nregistreaz─â dosarele, verific─â administrativ, control ├«n teren, notific─â solicitantul ├«n vederea complet─ârii documentatiei, notific─â MADR, APIA, ├«ntocmesc o situa╚Ťie centralizat─â ├«n format electronic);

ll) verific─â ╚Öi controleaz─â ├«n vederea men╚Ťinerii condi╚Ťiilor de recunoa╚Ötere la grupurile de produc─âtori recunoscute preliminar, organiza╚Ťiile de produc─âtori din sectorul fructe legume conform Organiz─ârii Comune de Pia┼ú─â;

mm) verific─â ╚Öi controleaz─â ├«n vederea recunoa╚Öterii ca grup de produc─âtori/organiza╚Ťie de produc─âtori sectorul vegetal ╚Öi zootehnic, ├«n conformitate cu Ordonanta nr. 37/2005;

nn)-particip─â la manifest─âri cu caracter tehnic ┼či ┼čtiin┼úific, t├órguri ┼či expozi┼úii, perfec┼úion─âri, instruiri, seminarii, ac┼úiuni de cooperare ├«n domeniile sale de activitate ┼či asigur─â aplicarea, ├«n condi┼úiile legii ┼či a limitei de competen┼ú─â, a ├«ndeplinirii obliga┼úiilor ce decurg din acestea;

oo) colaboreaz─â cu Institutele de Cercetare Dezvoltare din domeniul legume fructe din cadrul ASAS, ├«n special pentru promovarea ├«n cultur─â a noilor soiuri rom├óne┼čti;

pp)actualizeaz─â anual baza de date statistice privind evaluarea ┼či realizarea produc┼úiilor din domeniul legume fructe; 5 qq)colecteaz─â , informa┼úiille de pre┼ú de la operatorii economici ├«n vederea transmiterii datelor la MADR pentru prelucrare ╚Öi transmiterere la DG AGRI a Comisiei Europeane ┼či c─âtre unitatea AGRIMIS Eastern Europe Germania;

rr) colaboreaz─â cu Agen┼úia de Pl─â┼úi ┼či Interven┼úie pentru Agricultur─â, ├«n vederea implement─ârii ┼či derul─ârii m─âsurilor de sprijin financiar specific sectorului fructe legume din fonduri na┼úionale ┼či comunitare;

ss) primirea cererilor, ├«ntocmirea proceselor verbale de constatare ╚Öi emiterea autoriza╚Ťiilor de plantare, defri╚Öare ori de t─âiere pentru pomi fructiferi;

tt) înregistrează contractele încheiate între fabrica procesatoare și cultivatorii de sfeclă de zahăr;

uu)avizeaz─â contractele ├«ncheiate ├«ntre cultivatori ╚Öi fabrica procesatoare, dac─â ├«n urma inspect─ârii culturii de c─âtre Comisia de verificare sunt respectate condi╚Ťiile agrotehnice de cultivare conform legislatiei in vigoare;

vv) transmite la MADR, situa╚Ťia centralizatoare a verific─ârii culturii de sfecl─â;

ww) ├«nregistreaz─â ┼či avizeaz─â, fisele de ├«nscriere in agricultura ecologic─â a operatorilor care produc, proceseaz─â, depoziteaz─â, comercializeaz─â sau import─â produse ecologice, ├«n conformitate cu legisla╚Ťia comunitar─â ╚Öi na╚Ťional─â din domeniu;

xx)transmit, în format electronic, la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

yy) ├«ntocmesc statistici lunare privind suprafe┼úele ├«n conversie ┼či certificate, produc┼úiile medii prognozate ┼či realizate la nivel regional, zz) initiaz─â ┼či organizeaz─â, ├«n colaborare cu Camerele Agricole Jude┼úene ┼či alte organiza┼úii de profil, ac┼úiuni ├«n vederea promov─ârii agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expozi┼úii de produse ecologice;

aaa) ini┼úiaz─â ac┼úiuni ├«n vederea promov─ârii v├ónz─ârilor de produse ecologice pe pia┼úa intern─â ┼či extern─â, prin facilitarea de ├«nt├ólniri ├«ntre produc─âtori, procesatori, importatori, exportatori ┼či principalele supermarket-uri ┼či ├«ncurajarea form─ârii grupurilor de produc─âtori la nivel local;

bbb) informeaza operatorii care doresc s─â practice agricultura ecologic─â cu privire la procedurile specifice;

ccc) particip─â la programele de preg─âtire ┼či la alte manifest─âri organizate de MADR ├«n domeniul agriculturii ecologice;

ddd) implementeaz─â politicile ┼či strategiile privind introducerea ├«n mediu a plantelor modificate genetic;

eee) analizeaz─â cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic ┼či elibereaz─â autoriza┼úiile;

fff) verific─â ┼či introduce ├«n Registrul jude┼úean datele referitoare la suprafe┼úele cultivate cu plante modificate genetic, provenien┼úa semin┼úei, soiurile cultivate, produc┼úiile realizate, destina┼úia acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

ggg) urm─âre┼čte completarea ┼či transmiterea la timp de c─âtre cultivatori a anexelor referitoare la eviden┼úa cultivatorilor de plante modificate genetic, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

hhh) verific─â ┼či transmite la MADR, pe suport electronic, informa┼úiile cuprinse ├«n anexele referitoare la eviden┼úa cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului na┼úional, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

iii) participa la activitatile de instruire ├«n domeniul plantelor modificate genetic ╚Öi coexisten╚Ťei culturilor modificate genetic cu cele conventionale ╚Öi organice, organizate de reprezentantii MADR;

jjj) organizeaza întalniri periodice cu cultivatorii de plante modificate genetic în vederea instruirii acestora cu privire la legislatia în domeniul OMG;

kkk) furnizează informaţii, privind cultivarea plantelor modificate genetic, la cerere, în conformitate cu prevederile legale.

lll) verific─â documenta┼úia ┼či emite certificatul de abilitare pentru importul ├«ngr─â┼č─âmintelor din ┼ú─âri din afara Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ├«ngr─â┼č─âminte ┼či al ├«ngr─â┼č─âmintelor,

mmm) ├«ntocme┼čte ┼či transmite la MADR lista importatorilor abilita┼úi pentru importul ├«ngr─â┼č─âmintelor, ├«n vederea public─ârii pe site-ul MADR, 6

nnn) men┼úine ┼či actualizeaz─â eviden┼úele importatorilor c─ârora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare,

ooo) ├«ntocme┼čte situa┼úia privind necesarul ┼či consumul anual de ├«ngr─â┼č─âminte pentru agricultur─â;

ppp) colaboreaz─â cu autorit─â┼úile competente pentru implementarea legisla┼úiei ├«n domeniul ├«ngr─â┼č─âmintelor chimice;

qqq) îndrumă tehnic activitatea în domeniul gestionării fertilizanţilor după normele comunitare,

rrr) coordoneaz─â programe privind amendarea solurilor acide ┼či alcaline;

sss) avizeaz─â ┼či urm─âre┼čte realizarea ┼či fundamentarea finan┼ú─ârii programului privind executarea studiilor pedologice ┼či agrochimice ┼či a sistemului de monitorizare sol - teren pentru suprafe┼úele cu destina┼úie agricol─â ┼či a celor privind protec┼úia solurilor;

ttt) ├«ncheie contracte cu OSPA pentru ├«ntocmirea ┼či finan┼úarea studiilor pedologice ┼či agrochimice necesare realiz─ârii si reactualiz─ârii Sistemului na┼úional de monitorizare sol-teren pentru agricultur─â

uuu) receptioneaz─â ┼či admit la decontare studiile pedologice ┼či agrochimice avizate favorabil de c─âtre comisia numit─â ├«n acest scop; vvv) analizeaz─â ┼či avizeaz─â schimbarea categoriei de folosin┼ú─â a terenului agricol, potrivit legii;

www) analizeaz─â ┼či avizeaz─â/aprob─â scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate ├«n extravilan, potrivit legii;

xxx) verifică modul de utilizare a terenului agricol, la solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan/ schimbării categoriei de folosinţă a terenului agricol,

yyy) verific─â ┼či transmite la MADR documenta┼úia necesar─â pentru ob┼úinerea avizului privind clasa de calitate ├«n vederea introducerii ├«n intravilan a terenurilor prin documenta┼úie PUZ/PUG,

zzz) implementeaz─â ├«n aria de responsabilitate a direc╚Ťiei pentru agricultur─â prevederile legisla╚Ťiei na╚Ťionale ╚Öi/sau europene cu privire la ├«ngr─â┼č─âminte, fond funciar ╚Öi protec╚Ťia solului;

aaaa) asigur─â asisten┼úa de specialitate autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale (prim─ârii) pentru elaborarea Planului de ac┼úiune la nivel local privind aplicarea m─âsurilor prev─âzute ├«n Programul de ac┼úiune pentru protec╚Ťia apelor ├«mpotriva polu─ârii cu nitra╚Ťi din surse agricole, termenele de ├«ndeplinire a acestora ┼či sursele de finan┼úare;

bbbb) asigur─â asisten╚Ťa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploata╚Ťii agricole care de╚Ťin animale, la elaborarea Planului de ac┼úiune la nivelul exploata╚Ťiei agricole privind aplicarea m─âsurilor prev─âzute ├«n Programul de ac┼úiune pentru protec╚Ťia apelor ├«mpotriva polu─ârii cu nitra╚Ťi din surse agricole, termenele de ├«ndeplinire a acestora ┼či sursele de finan┼úare;

cccc) elaboreaz─â ╚Öi pun ├«n aplicare, ├«n colaborare cu Agen╚Ťiile jude╚Ťene pentru protec╚Ťia mediului ╚Öi Camerele agricole jude╚Ťene, un program de ac┼úiune pentru informarea ╚Öi instruirea fermierilor ╚Öi autorit─â┼úilor administra╚Ťiei publice locale ├«n scopul aplic─ârii Codului de bune practici agricole ┼či a Programului de ac┼úiune pentru protec┼úia apelor ├«mpotriva polu─ârii cu nitra┼úi din surse agricole;

dddd) controleaz─â modul de aplicare a Programului de ac┼úiune pentru protec┼úia apelor ├«mpotriva polu─ârii cu nitra┼úi din surse agricole la nivel de unit─â╚Ťi administrativ teritoriale/exploata╚Ťii agricole ┼či raporteaz─â anual Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, stadiul implement─ârii acestui program;

eeee) ├«nregistreaz─â ┼či verific─â dosarele transmise de c─âtre prim─ârii ├«n vederea ├«nstr─âin─ârii unui teren agricol situat ├«n extravilan;

ffff) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

gggg) ├«nfiin┼úeaz─â, organizeaz─â ┼či gestioneaz─â Registrul jude╚Ťean de eviden┼ú─â a ofertelor de v├ónzare a terenurilor agricole situate ├«n extravilan, pe suport h├órtie ┼či ├«n format electronic;

hhhh) ├«nregistreaz─â ┼či verific─â dosarul transmis de c─âtre prim─ârii cuprinz├ónd numele ┼či datele de identificare ale preemptorului ales de c─âtre v├ónz─âtor ca poten┼úial cump─âr─âtor, precum ┼či copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiec─ârei etape procedurale de selec┼úie prev─âzute la art. 7 din Legea nr. 17/20014, prin care se consemneaz─â ├«n detaliu activit─â┼úile ┼či ac┼úiunile desf─â┼čurate;

iiii) emite avizul final/avizul negativ, care se semneaz─â de c─âtre conducerea structurii teritoriale ┼či ├«l transmite v├ónz─âtorului prin po┼čt─â sau, la solicitarea acestuia, se ├«nm├óneaz─â v├ónz─âtorului sau persoanei ├«mputernicite ├«n acest sens; 7

jjjj) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora;

kkkk) ├«nfiin┼úeaz─â, organizeaz─â ┼či gestioneaz─â baza de date a circula┼úiei terenurilor agricole situate ├«n extravilan la nivel jude╚Ťean ├«n conformitate cu informa┼úiile cuprinse ├«n bazele de date organizate la nivelul structurii centrale ┼či al structurilor teritoriale, precum ┼či cu informa┼úiile cuprinse ├«n adeverin┼úele emise de c─âtre prim─ârii;

llll)asigur─â schimbul de informa┼úii privind v├ónzarea - cump─ârarea ├«n condi┼úiile Legii nr. 17/2014 a terenurilor agricole situate ├«n extravilan cu oficiile de cadastru ┼či publicitate imobiliar─â,

mmmm) transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;

nnnn) particip─â, ├«mpreun─â cu reprezentan╚Ťii structurilor cu atribu╚Ťii de inspec╚Ťie, verificare ╚Öi control din cadrul MADR, la verificarea, constarea ╚Öi aplicarea sanc╚Ťiunilor pentru contraven╚Ťiile prev─âzute de dispozi╚Ťiile art. 14, coroborat cu prevederile art. 17 din Legea nr. 17/2014.

oooo) ├«ndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii reie┼čite din legisla┼úia ├«n vigoare.

pppp) verific─â realitatea ┼či legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau dup─â caz, reorganizarea, dizolvarea ┼či lichidarea organiza╚Ťiilor de ├«mbun─ât─â╚Ťiri funciare denumite ├«n continuare OIF sau a federa╚Ťiilor de organiza╚Ťii de ├«mbun─ât─â╚Ťiri funciare, denumite ├«n continuare FOIF sau de reorganizare a asocia╚Ťiilor utilizatorilor de ap─â pentru iriga╚Ťii (AUAI)╚Öi a celor de transmitere gratuit─â a infrastructurii de ├«mbun─ât─â╚Ťiri funciare ┼či ├«ntocme┼čte referat c─âtre Oficiul de reglementare al organiza╚Ťiilor de ├«mbun─ât─â╚Ťiri funciare denumit ├«n continuare OROIF din MADR ├«n care prezint─â constat─ârile rezultate din analiza documenta┼úiei de constituire sau reorganizare ┼či propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

qqqq) solicită OROIF formularea unor soluţii unitare privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF la nivel naţional.

rrrr) propune membrii consiliilor de sucursal─â ale Administra╚Ťiei Na╚Ťionale a ├Ämbun─ât─â╚Ťirilor Funciare denumit─â ├«n continuare ANIF prev─âzu┼úi la art. 28 (3) lit. d) ╚Öi e) din HG nr. 1874/2005;

ssss) propune membrii consiliului de unitate de administrare ai ANIF numi╚Ťi prin decizia directorului direc╚Ťiei pentru agricultur─â;

tttt) solicit─â informa┼úii ┼či rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea ┼či ├«ntre┼úinerea infrastructurii de ├«mbun─ât─â┼úiri funciare ce le-a fost transmis─â ├«n folosin┼ú─â sau proprietate, completeaz─â baza de date ┼či raporteaz─â OROIF conform instruc┼úiunilor emise de acesta

uuuu) solicit─â informa┼úii ┼či rapoarte din partea OIF ┼či FOIF privind exploatarea ┼či ├«ntre┼úinerea infrastructurii de IF ┼či difuzeaz─â informa┼úii utile OIF ┼či FOIF;

vvvv) face constatarea contraven┼úiilor ┼či aplic─â sanc┼úiuni privind exploatarea, ├«ntre┼úinerea, repara┼úiile ┼či protec┼úia amenaj─ârilor de ├«mbun─ât─â┼úiri funciare prin speciali┼čtii nominaliza┼úi prin ordin al ministrului ╚Öi controleaz─â modul ├«n care sunt respectate normele privind eviden┼úa, protec┼úia, folosirea ┼či ameliorarea fondului funciar de c─âtre to┼úi de┼úin─âtorii de terenuri cu destina┼úie agricol─â, indiferent de forma de proprietate;

wwww) elaboreaz─â, actualizeaz─â ┼či transmite periodic la MADR baza de date ├«n domeniul energiilor regenerabile;

xxxx) analizeaz─â cererile depuse pentru emiterea certificatelor de origine pentru biomasa provenit─â din agricultur─â ╚Öi industriile conexe, utilizat─â drept combustibil sau materie prim─â pentru produc╚Ťia de energie electric─â ╚Öi emite certificatele de origine.

yyyy) aplic─â m─âsurile necesare ├«ndeplinirii obliga┼úiilor privitoare la transferul de informa┼úii agricole c─âtre MADR, corespunz─âtor cu cerin┼úele Uniunii Europene ┼či ├«n conformitate cu prevederile din legisla┼úia na┼úional─â;

zzzz) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

aaaaa) ├«ntocme╚Öte lunar ÔÇťSitua┼úia efectivelor ┼či produc┼úiei animalelor domesticeÔÇŁ, pe jude┼ú ┼či sectoare de activitate ;

bbbbb) colaboreaz─â cu responsabilii INS judeteni ┼či din din cadrul regiunii din care fac parte in vederea acoperirii cerin┼úelor statistice la nivel regional;

ccccc) colaboreaz─â cu reprezentan╚Ťi ai asocia┼úiilor de fermieri, asocia╚Ťiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teritoriale ┼či jude┼úene in vederea colect─ârii ┼či corel─ârii datelor statistice specifice colectate; 8

ddddd) colaboreaz─â cu colectivele de specialitate din cadrul DAJ ┼či MADR ├«n vederea desfa┼čur─ârii activit─â┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â ┼či comunitar─â ├«n domeniu ┼či s─â asigure confiden┼úialitatea datelor;

eeeee) r─âspunde ┼či altor cerin┼úe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DAJ sau MADR, privind informa┼úii operative ┼či/sau statistice;

fffff) ├«ndepline╚Öte ┼či alte sarcini primite de la nivel central.

Art.12. Compartimentul implementare a politicilor ├«n industria alimentar─â ┼či de promovare a schemelor de calitate na┼úionale ┼či europene, ├«ndepline╚Öte urm─âtoarele atribu╚Ťii:

a) -prime┼čte ┼či verific─â documenta┼úia depus─â de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini ├«nso┼úit de opis, cerere de ├«nregistrare, buletinul de analiz─â al produsului, fi┼ča echipamentelor de produc┼úie, schi┼úa spa┼úiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de ├«nmatriculare la Registrul Comer┼úului ┼či/sau certificatul de produc─âtor eliberat de prim─âria localit─â┼úii unde se fabric─â produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoanei ├«mputernicite, ├«n copie, ├«n conformitate cu art.7 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

b) -verific─â dac─â documenta┼úia depus─â corespunde prevederilor prezentului ordin ┼či comunic─â ├«n scris solicitantului, ├«n maxim 15 zile de la ├«nregistrare, dac─â sunt neconformit─â┼úi, ├«n conformitate cu art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

c) -verific─â la fa┼úa locului realitatea datelor ├«nscrise, ├«n situa┼úia ├«n care se constat─â c─â documenta┼úia depus─â corespunde prevederilor prezentului ordin, ├«n conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

d) -├«ntocme╚Öte procesul -verbal de constatare privind realitatea datelor ├«nscrise ├«n documenta┼úie. Acesta se semneaz─â de c─âtre reprezentantul DAJ sau mun. Bucure┼čti ┼či de solicitant sau de ├«mputernicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului verbal de constatare redactat r─âm├óne la solicitant, unul la direc┼úia pentru agricultur─â jude┼úean─â sau a Municipiului Bucure┼čti ┼či unul se va ├«nainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, ├«n conformitate cu art.7 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

e) -men┼úioneaz─â, ├«n procesul verbal, dac─â este cazul, situa╚Ťia ├«n care se constat─â c─â datele ├«nscrise ├«n caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren ┼či constituie motiva┼úia neatest─ârii ┼či ne├«nscrierii produsului ├«n R.N.P.T., ├«n conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

f) -├«nainteaz─â Direc┼úiei generale Industrie Alimenatr─â din cadrul Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, dosarul pentru ├«nscrierea ├«n R.N.P.T. ├«nso┼úit de procesul-verbal de constatare, ├«n conformitate cu art.7 alin. (7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii ┼či dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradi┼úionale;

g) -prime╚Öte de la operatorul economic care dore╚Öte s─â se ├«nscrie ├«n RNRC, ├«ntreaga documenta╚Ťie, ├«n conformitate cu art.5 ,alin. 1, de la a) la i), din ordinul comun al ministrului agriculturrii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacratre rom├óne╚Öti;

h) -verific─â dac─â documenta╚Ťia depus─â corespunde prevederilor prezentului ordin ╚Öi comunic─â ├«n scris solicitantului eventuale neconformit─â╚Ťi, conform art.5, alin. 2) din ordinul comun al ministrului agriculturrii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui 9 Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacratre rom├óne╚Öti;

i) -verific─â la fa╚Ťa locului realitatea datelor ├«nscrise ├«n documentele depuse de operatorii economici interesa╚Ťi, ├«n conformitate cu cele dispuse prin art.5, alin. 4 din ordinul comun al ministrului agriculturrii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacratre rom├óne╚Öti;

j) -├«ntocme╚Öte procesul-verbal de constatare la fa╚Ťa locului, prev─âzut ├«n anexa 2, prin care se certific─â faptul c─â informa╚Ťiile din documentele prezentate de c─âtre solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care ace╚Ötia vor preleva ╚Öi sigila o prob─â din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, ├«n vederea verific─ârii conformit─â╚Ťii, conform art.5, alin.5) din ordinul comun al ministrului agriculturrii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacratre rom├óne╚Öti;

k) -transmit Direc╚Ťiei Generale Industrie Alimentar─â procesul-verbal semnat de catre reprezentantul DAJ ╚Öi a mun. Bucure╚Öti ╚Öi de c─âtre solicitant, ├«nso╚Ťit de raportul de ├«ncercare al probei analizate conform art.5,alin.7) din ordinul comun al ministrului agriculturrii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacratre rom├óne╚Öti;

l) -├«nainteaz─â c─âtre Direc╚Ťia General─â Industrie Alimentar─â procesul-verbal, raportul de ├«ncercare ╚Öi ÔÇťPropunerea de atestare pentru ├«nscrierea ├«n RNRCÔÇŁ, conform anexei 3 din ordinul comun al ministrului agriculturii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului s─ân─ât─â╚Ťii ╚Öi al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare ob╚Ťinute conform re╚Ťetelor consacrate rom├óne╚Öti.

Art. 13. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achizi╚Ťii publice, administrativ ╚Öi rela╚Ťii publice ├«ndepline╚Öte urm─âtoarele atribu╚Ťii:

a) organizeaz─â ┼či urm─âre┼čte eviden┼úa angajamentelor bugetare ├«n conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finan┼úelor Publice ├«n acest scop;

b) în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;

c) ├«ntocme┼čte situa┼úiile financiare trimestriale ┼či anuale, compuse din bilan┼ú, cont de execu┼úie bugetar─â ┼či anexe, ┼či asigur─â depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta; d) ├«ntocme┼čte instruc┼úiunile privind efectuarea pl─â┼úilor directe aferente sumelor autorizate;

e) asigur─â ├«ntocmirea necesarului de fonduri ┼či transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale ├«n vederea efectu─ârii cererilor de deschidere de credite pe baza solicit─ârilor din cadrul direc┼úiei ┼či a analizei stadiului execu┼úiei bugetului aprobat; f) asigur─â rela┼úiile direc┼úiei pentru agricultur─â cu Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, direc┼úiile jude┼úene de trezorerie, Curtea de Conturi ┼či alte institu┼úii cu atribu┼úii de control pe linia activit─â┼úii financiar contabile, privind ├«ndeplinirea obliga┼úiilor ce ├«i revin, prev─âzute de actele normative ├«n vigoare;

g) ├«ntocme┼čte contul de execu┼úie pentru pl─â┼úile directe efectuate;

h) elaboreaz─â ┼či prezint─â spre aprobare trezoreriei a programului de finan┼úare a investi┼úiilor, urm─âre┼čte realizarea acestuia ┼či ia m─âsuri de ┼úinere a eviden┼úei operative a opera┼úiunilor financiar-contabile ce deriv─â din acesta ;

i) ├«nregistreaz─â ├«n eviden┼úa financiar-contabil─â toate opera┼úiunile cu caracter economicofinanciar care au loc ├«n cadrul unit─â┼úii pe baz─â de documente legale, ├«ntocmite ┼či 10 aprobate conform instruc┼úiunilor de aplicare a planului de conturi ┼či a actelor normative ├«n vigoare ;

j) întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

k) controleaz─â ┼úinerea eviden┼úei sintetice ┼či analitice a cheltuielilor dup─â natura lor ;

l) inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;

m) ├«ntocme┼čte notele contabile ┼či a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;

n) efectueaz─â, chenzinal sau ori de c├óte ori este nevoie, plata drepturilor b─âne┼čti (salarii, indemniza┼úii concedii de odihn─â, concedii medicale, sporuri, etc.) ;

o) ├«ntocme┼čte planul de cas─â ;

p) ├«ntocme┼čte eviden┼úa contabil─â a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor b─âne┼čti;

q) asigur─â ├«ncadrarea ├«n plafoanele alocate pentru plata utilit─â┼úilor: energia electric─â ┼či termic─â, convorbirile telefonice etc.

r) asigur─â fundamentarea pe baza propunerilor ┼či situa┼úiilor de lucr─âri, a planului de investi┼úii ┼či cheltuieli pentru repara┼úii capitale la obiectivele de investi┼úii ale direc┼úiei, finan┼úate de la bugetul de stat, func┼úie de volumul alocat;

s) asigur─â fundamentarea ┼či sus┼úine propunerile pentru utilaje ┼či dotare, ├«mparte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;

t) ├«ntocme┼čte documenta┼úiile pentru avize de combustibil, asigur─â ├«naintarea ┼či sus┼úinerea acestora la organele avizatoare pentru ob┼úinerea acordurilor;

u) analizarea documenta┼úiilor pentru scoaterea din func┼úiune a fondurilor fixe ┼či pentru casarea mijloacelor fixe apar┼úin├ónd unit─â┼úilor subordonate, conform legisla┼úiei;

v) elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;

w) asigur─â participarea, conform legisla┼úiei, la adjudecarea execu┼úiei lucr─ârilor de construc┼úii, la recep┼úionarea acestora ├«n vederea asigur─ârii calit─â┼úii, siguran┼úei ┼či durabilit─â┼úii construc┼úiilor;

x) verific─â respectarea ┼či aplicarea normelor metodologice ├«n contractarea ┼či achizi┼úionarea lucr─ârilor de proiectare ┼či execu┼úie, a derul─ârii fondurilor de la buget.

y) asigur─â procurarea ├«n limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativgospod─âre┼čti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achizi┼úiile publice ;

z) organizeaz─â activitatea de ├«ntre┼úinere ┼či cur─â┼úenie a locurilor de munc─â, a echipamentelor de birou, a instala┼úiilor sanitare, de iluminat ┼či ├«nc─âlzire;

aa) ├«ntocmirea ┼či ┼úinerea la zi a eviden┼úei tehnico-operative a aprovizion─ârii cu materiale ┼či piese de schimb ;

bb)organizeaz─â ┼či r─âspunde de paza sediului institu┼úiei ;

cc) asigur─â programul de ├«ntre┼úinere revizii ┼či repara┼úii a mijloacelor fixe, ma┼činilor ┼či a utilajelor din dotarea unit─â┼úii ;

dd)asigur─â eliberarea foilor de parcurs ┼či acord─â viza de bun─â circula┼úie rutier─â a mijloacelor de transport;

ee)ia m─âsuri ├«n vederea organiz─ârii activit─â┼úii de ├«ntre┼úinere ┼či reparare a mijloacelor de transport din dotarea unit─â┼úii ├«n condi┼úii de siguran┼ú─â ├«n circula┼úie ;

ff) gestioneaz─â bonurile de consum ┼či piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare ;

gg) asigur─â activitatea de secretariat, asigur├ónd primirea ┼či ├«nregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara institu┼úiei, precum ┼či expedierea acestora;

hh)r─âspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confec┼úionarea, folosirea ┼či eviden┼úa ┼čtampilelor ┼či sigiliilor;

ii) asigur─â eviden┼úa, selec┼úionarea, p─âstrarea documentelor create ┼či de┼úinute ├«n arhiva direc┼úiei;

jj) asigur─â organizarea instruirii salaria┼úilor institu┼úiei ├«n domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii ├«n munc─â (instruirea se realizeaz─â periodic, prin modalit─â┼úi specifice stabilite de comun acord de c─âtre conduc─âtorul institu┼úiei, comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate ├«n munc─â ┼či sindicat sau reprezentan┼úii salaria┼úilor);

kk)├«ntocmirea ┼či supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, a structurii organizatorice a direc┼úiei ┼či a statelor de func┼úii ┼či de personal ; 11

ll) verific─â ┼či asigur─â ├«ndeplinirea condi┼úiilor pentru selectarea ┼či angajarea personalului ;

mm) asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare;

nn)ia m─âsuri pentru ├«ntocmirea ┼či p─âstrarea contractelor individuale de munc─â ╚Öi a dosarelor personale ale salaria┼úilor;

oo)├«ntocme┼čte planurile anuale de formare profesional─â a personalului ┼či urm─âre┼čte modul lor de realizare;

pp)├«ntocme┼čte documentele de angajare ┼či de ├«ncetare a raporturilor de munc─â sau de serviciu, dup─â caz, pentru salaria┼úi; qq)├«ntocme┼čte ┼či actualizeaz─â eviden┼úa permanent─â a vechimii ├«n munc─â a personalului ├«n vederea acord─ârii drepturilor generate de aceasta, ├«n conformitate cu prevederile legale ├«n vigoare ;

rr) ├«ntocme┼čte programarea concediilor de odihn─â ┼či urm─âre┼čte respectarea acesteia; ss) asigur─â procesul de evaluare a performan┼úelor profesionale individuale, ├«n scopul aplic─ârii corecte a procedurilor de evaluare ;

tt) pe baza regulamentului de organizare ┼či func┼úionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, ia m─âsuri pentru ├«ntocmirea ┼či supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare ┼či func┼úionare a unit─â┼úii;

uu)asigur─â procesul de ├«ntocmire a fi┼čelor de post pentru toate func┼úiile prev─âzute ├«n statul de func┼úii aprobat;

vv) ├«ntocme┼čte ┼či asigur─â transmiterea ├«n termen a d─ârilor de seam─â statistice privind for┼úa de munc─â ┼či cheltuielile de personal ┼či toate celelalte situa┼úii privind salaria┼úii direc┼úiei .

ww) asigură cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea internă a direcţiei ;

xx) urm─âre┼čte ├«ntocmirea contractelor comerciale ┼či civile ┼či solu┼úionarea ne├«n┼úelegerilor generate de ├«ncheierea ┼či executarea acestora ;

yy) urm─âre┼čte ob┼úinerea copiilor de pe sentin┼úele sau deciziile pronun┼úate de instan┼úele de judecat─â precum ┼či legalizarea ┼či investirea lor cu formul─â executorie, dup─â ce acestea au r─âmas definitive, solicit├ónd executarea silit─â a acestora, dac─â este cazul;

zz) asigur─â comunicarea c─âtre compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate ;

aaa) asigur─â procesul de verificare ┼či ├«ndrumare a activit─â┼úii de urm─ârire a debitelor ;

bbb) ia m─âsuri pentru prevenirea litigiilor patrimoniale ┼či a pagubelor care fac obiectul acestor litigii ;

ccc) ia măsuri pentru organizarea bazei de documentare a instituţiei care include colecţia de monitoare oficiale;

ddd) ia m─âsuri pentru aducerea la cuno┼čtin┼úa compartimentelor din carul direc┼úiei a actelor normative ap─ârute, asigur├ónd asisten┼úa juridic─â pentru aplicarea corect─â a acestora.

eee) asigur─â primirea, ├«nregistrarea ┼či solu┼úionarea sesiz─ârilor solicitan┼úilor (peten┼úilor) ┼či a solicit─ârilor de informa┼úii de interes public;

fff) organizeaz─â eviden┼úa r─âspunsurilor ┼či a chitan┼úelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitan┼úi;

ggg) r─âspunde de ├«ntocmirea ┼či publicarea unui raport anual privind accesul la informa┼úiile de interes public;

hhh) ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

iii) înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;

jjj) organizează funcţionarea Punctului de informare-documentare;

kkk) monitorizează întrebările presei în sensul asimilării de date pentru eventualele probleme ce trebuie soluţionate;

lll) ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;

mmm) asigur─â furnizarea c─âtre ziari┼čti ├«ntr-o manier─â prompt─â ┼či complet─â, a informa┼úiilor de interes public ce privesc activitatea direc┼úiei;

nnn) asigur─â acordarea acredit─ârilor ziari┼čtilor ┼či a reprezentan┼úilor mijloacelor de informare ├«n mas─â, ├«n termen de cel mult dou─â zile de la ├«nregistrare;

ooo) asigur─â informarea ├«n timp util ┼či acord─â accesul ziari┼čtilor la activit─â┼úile ┼či ac┼úiunile de interes public organizate de direc┼úie; 12 ppp) ia m─âsuri de retragere a acredit─ârii unui ziarist numai pentru fapte care ├«mpiedic─â desf─â┼čurarea normal─â a activit─â┼úii direc┼úiei ┼či care nu privesc opiniile exprimate ├«n pres─â de c─âtre respectivul ziarist;

qqq) asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea.

P A R T E A III

DISPOZIŢII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament se completeaz─â cu fi┼čele tuturor posturilor de conducere ┼či de execu┼úie din statul de func┼úii al direc┼úiei, elaborate prin grija conducerii institu┼úiilor, conform prevederilor legale ├«n vigoare.

Art. 15. (1) To┼úi angaja┼úii din cadrul direc┼úiilor pentru agricultur─â jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti sunt obliga┼úi s─â cunoasc─â ┼či s─â aplice ├«ntocmai prevederile regulamentului de organizare ┼či func┼úionare a unit─â┼úii din care fac parte.

(2) ├Än acest scop, conducerile compartimentelor organizatorice vor lua m─âsuri pentru aducerea la cuno┼čtin┼ú─â a prevederilor regulamentului, iar un exemplar din fi┼ča fiec─ârui post va r─âm├óne la angajatul care ocup─â postul respectiv.

Art. 16. Conducerea D.A.J. este obligat─â s─â reexamineze anual fi┼čele posturilor aduc├ónd modific─ârile necesare. De asemenea, se vor completa sau modifica fi┼čele posturilor ori de c├óte ori intervin schimb─âri importante ├«n atribu┼úiile, sarcinile, rela┼úiile ┼či competen┼úele institu╚Ťiei.

Oferte Terenuri Agricole

land-for-sale