forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Rof

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

P A R T E A I

ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, prin care se asigură, la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Art. 2. Organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Direcţia pentru agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

Art. 4. Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmesc anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat conform clasificaţiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

Art. 6. (1) Structura organizatorică cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Conform ordinului menţionat la alin. (1), direcţia pentru agricultură are în structura sa trei compartimente subordonate directorului executiv.

(3) Compartimentele funcţionale din structura direcţiei pentru agricultură sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi, relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul direcţiei pentru agricultură se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.

Art. 7. În subordinea direcţiei pentru agricultură funcţionează oficiile de studii pedologice şi agrochimice - unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al direcției pentru agricultură, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

Art.8.(1) Conducerea Direcţiilor pentru agricultură se exercită de către directorul executiv.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.

(3) În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

Art. 9. Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală are următoarele atribuţii principale:

a) asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul de activitate;

b) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorului terţiar din subordine, finanţat integral din venituri proprii;

c) aprobă structura organizatorică și statul de funcții ale Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice;

d) numește, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice.

e) angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

g) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

h) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

i) organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

j) aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;

k) colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;

l) coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;

m)asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;

n) coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.

P A R T E A II

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

Art. 10. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, fond funciar si protectia mediului și zootehnie.

Art.11 . (1) Compartimentul politici și statistică agricolă îndeplinește următoarele atribuții:

a) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;

b) verifică şi centralizează documentaţia depusă de producătorii agricoli privind suprafeţele afectate de calamităţi;

c) autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;

d) organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

e) eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanțe stupefiante și psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;

f) aplică măsurile legislative necesare, inclusiv cele cuprinse în cadrul Proiectului PHARE “Sprijin pentru crearea şi consolidarea Sistemului de Informaţii Agricole”, în vederea organizării, implementării şi funcţionării sistemului informaţional de piaţă agricolă, la nivel judeţean;

g) aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;

h) identifică pe baza informaţiilor de piaţă, fenomene care distorsionează funcţionarea pieţelor pe filiere de produs, raportează către MADR şi propune măsuri de reglementare a acestora;

i) promovează şi realizează colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar în conformitate cu normele, tehnicile şi standardele statistice în materie;

j) înregistrează contractele de cultura pentru tutun;

k) înregistrează declaraţiile producătorilor agricoli de plante medicinale şi aromatice, privind suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate.

l) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

m) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie.....”,, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a);

n) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul ...” (cercetarea statistică Agr 2b);

o) întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului...”, pe total judeţ şi sectoare de proprietate ;

p) întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR ;

q) efectuează estimări privind producţia principalelor culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene;

r) realizează operativa privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

s) colaboreaza cu: 4 reprezentanti ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teriotriale şi judeţene in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colecate;

t) colectivele de specialitate din cadrul MADR în vederea desfaşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

u) răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DJA sau MADR, privind informaţii operative şi/sau statistice.

v) asigura implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării şi respectarii reglementarilor comunitare în sectorul vegetal și zootehnic;

w) monitorizeaza modul de întocmire a fişelor tehnologice pe culturi, la nivel de judeţ şi asigură prin specialiştii proprii implementarea de tehnologii, soiuri şi hibrizi noi;

x) centralizează și transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia tractoarelor şi utilajelor agricole din anul anterior;

y) coordonează activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 - Agricultură;

z) reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;

aa) colectează informaţii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza județului conform planului de selectie distribuit de către reprezentanții MADR la instruirile anuale, utilizînd aplicația software RICA;

bb)asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;

cc) pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;

dd)păstrează modul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigura continuitatea anchetei ;

ee)la solicitarea compartimentului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;

ff) verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

gg) asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA.

(2) Compartimentul politici și statistică agricolă colaboreaza cu:

hh)reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale in vederea identificarii fermierilor participanţi la RICA;

ii) cu reprezentanții compartimentului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

jj) completează și transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului vitivinicol;

kk) verifică și controlează în vederea recunoașterii ca organizație de producători în sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă (înregistrează dosarele, verifică administrativ, control în teren, notifică solicitantul în vederea completării documentatiei, notifică MADR, APIA, întocmesc o situație centralizată în format electronic);

ll) verifică și controlează în vederea menținerii condițiilor de recunoaștere la grupurile de producători recunoscute preliminar, organizațiile de producători din sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă;

mm) verifică și controlează în vederea recunoașterii ca grup de producători/organizație de producători sectorul vegetal și zootehnic, în conformitate cu Ordonanta nr. 37/2005;

nn)-participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;

oo) colaborează cu Institutele de Cercetare Dezvoltare din domeniul legume fructe din cadrul ASAS, în special pentru promovarea în cultură a noilor soiuri româneşti;

pp)actualizează anual baza de date statistice privind evaluarea şi realizarea producţiilor din domeniul legume fructe; 5 qq)colectează , informaţiille de preţ de la operatorii economici în vederea transmiterii datelor la MADR pentru prelucrare și transmiterere la DG AGRI a Comisiei Europeane şi către unitatea AGRIMIS Eastern Europe Germania;

rr) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului fructe legume din fonduri naţionale şi comunitare;

ss) primirea cererilor, întocmirea proceselor verbale de constatare și emiterea autorizațiilor de plantare, defrișare ori de tăiere pentru pomi fructiferi;

tt) înregistrează contractele încheiate între fabrica procesatoare și cultivatorii de sfeclă de zahăr;

uu)avizează contractele încheiate între cultivatori și fabrica procesatoare, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condițiile agrotehnice de cultivare conform legislatiei in vigoare;

vv) transmite la MADR, situația centralizatoare a verificării culturii de sfeclă;

ww) înregistrează şi avizează, fisele de înscriere in agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, în conformitate cu legislația comunitară și națională din domeniu;

xx)transmit, în format electronic, la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

yy) întocmesc statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional, zz) initiază şi organizează, în colaborare cu Camerele Agricole Judeţene şi alte organizaţii de profil, acţiuni în vederea promovării agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expoziţii de produse ecologice;

aaa) iniţiază acţiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piaţa internă şi externă, prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori şi principalele supermarket-uri şi încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local;

bbb) informeaza operatorii care doresc să practice agricultura ecologică cu privire la procedurile specifice;

ccc) participă la programele de pregătire şi la alte manifestări organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice;

ddd) implementează politicile şi strategiile privind introducerea în mediu a plantelor modificate genetic;

eee) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile;

fff) verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, provenienţa seminţei, soiurile cultivate, producţiile realizate, destinaţia acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

ggg) urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

hhh) verifică şi transmite la MADR, pe suport electronic, informaţiile cuprinse în anexele referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

iii) participa la activitatile de instruire în domeniul plantelor modificate genetic și coexistenței culturilor modificate genetic cu cele conventionale și organice, organizate de reprezentantii MADR;

jjj) organizeaza întalniri periodice cu cultivatorii de plante modificate genetic în vederea instruirii acestora cu privire la legislatia în domeniul OMG;

kkk) furnizează informaţii, privind cultivarea plantelor modificate genetic, la cerere, în conformitate cu prevederile legale.

lll) verifică documentaţia şi emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor,

mmm) întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR, 6

nnn) menţine şi actualizează evidenţele importatorilor cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare,

ooo) întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

ppp) colaborează cu autorităţile competente pentru implementarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor chimice;

qqq) îndrumă tehnic activitatea în domeniul gestionării fertilizanţilor după normele comunitare,

rrr) coordonează programe privind amendarea solurilor acide şi alcaline;

sss) avizează şi urmăreşte realizarea şi fundamentarea finanţării programului privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemului de monitorizare sol - teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă şi a celor privind protecţia solurilor;

ttt) încheie contracte cu OSPA pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării si reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură

uuu) receptionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop; vvv) analizează şi avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit legii;

www) analizează şi avizează/aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, potrivit legii;

xxx) verifică modul de utilizare a terenului agricol, la solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan/ schimbării categoriei de folosinţă a terenului agricol,

yyy) verifică şi transmite la MADR documentaţia necesară pentru obţinerea avizului privind clasa de calitate în vederea introducerii în intravilan a terenurilor prin documentaţie PUZ/PUG,

zzz) implementează în aria de responsabilitate a direcției pentru agricultură prevederile legislației naționale și/sau europene cu privire la îngrăşăminte, fond funciar și protecția solului;

aaaa) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

bbbb) asigură asistența de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploatații agricole care dețin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploatației agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

cccc) elaborează și pun în aplicare, în colaborare cu Agențiile județene pentru protecția mediului și Camerele agricole județene, un program de acţiune pentru informarea și instruirea fermierilor și autorităţilor administrației publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

dddd) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unități administrativ teritoriale/exploatații agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program;

eeee) înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării în vederea înstrăinării unui teren agricol situat în extravilan;

ffff) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

gggg) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul județean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic;

hhhh) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din Legea nr. 17/20014, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

iiii) emite avizul final/avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii teritoriale şi îl transmite vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; 7

jjjj) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora;

kkkk) înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel județean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;

llll)asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea în condiţiile Legii nr. 17/2014 a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară,

mmmm) transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;

nnnn) participă, împreună cu reprezentanții structurilor cu atribuții de inspecție, verificare și control din cadrul MADR, la verificarea, constarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute de dispozițiile art. 14, coroborat cu prevederile art. 17 din Legea nr. 17/2014.

oooo) îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

pppp) verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizațiilor de îmbunătățiri funciare denumite în continuare OIF sau a federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI)și a celor de transmitere gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizațiilor de îmbunătățiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

qqqq) solicită OROIF formularea unor soluţii unitare privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF la nivel naţional.

rrrr) propune membrii consiliilor de sucursală ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare denumită în continuare ANIF prevăzuţi la art. 28 (3) lit. d) și e) din HG nr. 1874/2005;

ssss) propune membrii consiliului de unitate de administrare ai ANIF numiți prin decizia directorului direcției pentru agricultură;

tttt) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta

uuuu) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF şi FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de IF şi difuzează informaţii utile OIF şi FOIF;

vvvv) face constatarea contravenţiilor şi aplică sancţiuni privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prin specialiştii nominalizaţi prin ordin al ministrului și controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

wwww) elaborează, actualizează şi transmite periodic la MADR baza de date în domeniul energiilor regenerabile;

xxxx) analizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică și emite certificatele de origine.

yyyy) aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;

zzzz) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

aaaaa) întocmește lunar “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate ;

bbbbb) colaborează cu responsabilii INS judeteni şi din din cadrul regiunii din care fac parte in vederea acoperirii cerinţelor statistice la nivel regional;

ccccc) colaborează cu reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociațiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teritoriale şi judeţene in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colectate; 8

ddddd) colaborează cu colectivele de specialitate din cadrul DAJ şi MADR în vederea desfaşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi să asigure confidenţialitatea datelor;

eeeee) răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DAJ sau MADR, privind informaţii operative şi/sau statistice;

fffff) îndeplinește şi alte sarcini primite de la nivel central.

Art.12. Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, îndeplinește următoarele atribuții:

a) -primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit de opis, cerere de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, în conformitate cu art.7 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

b) -verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, în conformitate cu art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

c) -verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

d) -întocmește procesul -verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie. Acesta se semnează de către reprezentantul DAJ sau mun. Bucureşti şi de solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a Municipiului Bucureşti şi unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu art.7 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

e) -menţionează, în procesul verbal, dacă este cazul, situația în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T., în conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

f) -înaintează Direcţiei generale Industrie Alimenatră din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dosarul pentru înscrierea în R.N.P.T. însoţit de procesul-verbal de constatare, în conformitate cu art.7 alin. (7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

g) -primește de la operatorul economic care dorește să se înscrie în RNRC, întreaga documentație, în conformitate cu art.5 ,alin. 1, de la a) la i), din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;

h) -verifică dacă documentația depusă corespunde prevederilor prezentului ordin și comunică în scris solicitantului eventuale neconformități, conform art.5, alin. 2) din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui 9 Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;

i) -verifică la fața locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesați, în conformitate cu cele dispuse prin art.5, alin. 4 din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;

j) -întocmește procesul-verbal de constatare la fața locului, prevăzut în anexa 2, prin care se certifică faptul că informațiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care aceștia vor preleva și sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformității, conform art.5, alin.5) din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;

k) -transmit Direcției Generale Industrie Alimentară procesul-verbal semnat de catre reprezentantul DAJ și a mun. București și de către solicitant, însoțit de raportul de încercare al probei analizate conform art.5,alin.7) din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;

l) -înaintează către Direcția Generală Industrie Alimentară procesul-verbal, raportul de încercare și “Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform anexei 3 din ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești.

Art. 13. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop;

b) în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;

c) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, şi asigură depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta; d) întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;

e) asigură întocmirea necesarului de fonduri şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat; f) asigură relaţiile direcţiei pentru agricultură cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control pe linia activităţii financiar contabile, privind îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, prevăzute de actele normative în vigoare;

g) întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;

h) elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei a programului de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta ;

i) înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economicofinanciar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi 10 aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare ;

j) întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

k) controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor ;

l) inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;

m) întocmeşte notele contabile şi a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;

n) efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.) ;

o) întocmeşte planul de casă ;

p) întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;

q) asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.

r) asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei, finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;

s) asigură fundamentarea şi susţine propunerile pentru utilaje şi dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;

t) întocmeşte documentaţiile pentru avize de combustibil, asigură înaintarea şi susţinerea acestora la organele avizatoare pentru obţinerea acordurilor;

u) analizarea documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;

v) elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;

w) asigură participarea, conform legislaţiei, la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii, la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii, siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;

x) verifică respectarea şi aplicarea normelor metodologice în contractarea şi achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, a derulării fondurilor de la buget.

y) asigură procurarea în limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativgospodăreşti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice ;

z) organizează activitatea de întreţinere şi curăţenie a locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi încălzire;

aa) întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb ;

bb)organizează şi răspunde de paza sediului instituţiei ;

cc) asigură programul de întreţinere revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe, maşinilor şi a utilajelor din dotarea unităţii ;

dd)asigură eliberarea foilor de parcurs şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport;

ee)ia măsuri în vederea organizării activităţii de întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie ;

ff) gestionează bonurile de consum şi piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare ;

gg) asigură activitatea de secretariat, asigurând primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei, precum şi expedierea acestora;

hh)răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;

ii) asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;

jj) asigură organizarea instruirii salariaţilor instituţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către conducătorul instituţiei, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi sindicat sau reprezentanţii salariaţilor);

kk)întocmirea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a structurii organizatorice a direcţiei şi a statelor de funcţii şi de personal ; 11

ll) verifică şi asigură îndeplinirea condiţiilor pentru selectarea şi angajarea personalului ;

mm) asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare;

nn)ia măsuri pentru întocmirea şi păstrarea contractelor individuale de muncă și a dosarelor personale ale salariaţilor;

oo)întocmeşte planurile anuale de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul lor de realizare;

pp)întocmeşte documentele de angajare şi de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz, pentru salariaţi; qq)întocmeşte şi actualizează evidenţa permanentă a vechimii în muncă a personalului în vederea acordării drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

rr) întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte respectarea acesteia; ss) asigură procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare ;

tt) pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ia măsuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;

uu)asigură procesul de întocmire a fişelor de post pentru toate funcţiile prevăzute în statul de funcţii aprobat;

vv) întocmeşte şi asigură transmiterea în termen a dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii direcţiei .

ww) asigură cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea internă a direcţiei ;

xx) urmăreşte întocmirea contractelor comerciale şi civile şi soluţionarea neînţelegerilor generate de încheierea şi executarea acestora ;

yy) urmăreşte obţinerea copiilor de pe sentinţele sau deciziile pronunţate de instanţele de judecată precum şi legalizarea şi investirea lor cu formulă executorie, după ce acestea au rămas definitive, solicitând executarea silită a acestora, dacă este cazul;

zz) asigură comunicarea către compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate ;

aaa) asigură procesul de verificare şi îndrumare a activităţii de urmărire a debitelor ;

bbb) ia măsuri pentru prevenirea litigiilor patrimoniale şi a pagubelor care fac obiectul acestor litigii ;

ccc) ia măsuri pentru organizarea bazei de documentare a instituţiei care include colecţia de monitoare oficiale;

ddd) ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa compartimentelor din carul direcţiei a actelor normative apărute, asigurând asistenţa juridică pentru aplicarea corectă a acestora.

eee) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor solicitanţilor (petenţilor) şi a solicitărilor de informaţii de interes public;

fff) organizează evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanţi;

ggg) răspunde de întocmirea şi publicarea unui raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;

hhh) ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

iii) înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;

jjj) organizează funcţionarea Punctului de informare-documentare;

kkk) monitorizează întrebările presei în sensul asimilării de date pentru eventualele probleme ce trebuie soluţionate;

lll) ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;

mmm) asigură furnizarea către ziarişti într-o manieră promptă şi completă, a informaţiilor de interes public ce privesc activitatea direcţiei;

nnn) asigură acordarea acreditărilor ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare;

ooo) asigură informarea în timp util şi acordă accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de direcţie; 12 ppp) ia măsuri de retragere a acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii direcţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de către respectivul ziarist;

qqq) asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea.

P A R T E A III

DISPOZIŢII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament se completează cu fişele tuturor posturilor de conducere şi de execuţie din statul de funcţii al direcţiei, elaborate prin grija conducerii instituţiilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. (1) Toţi angajaţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligaţi să cunoască şi să aplice întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii din care fac parte.

(2) În acest scop, conducerile compartimentelor organizatorice vor lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor regulamentului, iar un exemplar din fişa fiecărui post va rămâne la angajatul care ocupă postul respectiv.

Art. 16. Conducerea D.A.J. este obligată să reexamineze anual fişele posturilor aducând modificările necesare. De asemenea, se vor completa sau modifica fişele posturilor ori de câte ori intervin schimbări importante în atribuţiile, sarcinile, relaţiile şi competenţele instituției.

Pin It